13 мая 2016 года

АО «Международный аэропорт Актобе» сообщает о проведении Процедуры выбора аудиторской организации в соответствии с Порядком по выбору аудиторской организации для АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» и организаций, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Казына» на праве собственности или доверительного управления.
АО «Международный Аэропорт Актобе» находится по адресу: 030003, Актюбинская область, г. Актобе, Авиагородок. Электронный адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Аудиторские услуги закупаются для своевременной проверки бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной деятельности и подтверждения достоверности оплаченных расходов и т.д. за 2016-2018 годы и включают в себя:
- проверку годовой финансовой отчетности за 2016 год, аудит пакетов годовой финансовой отчетности представляемой в системе SAP BPS – Пакете отчетности дочерних организаций АО «Самрук-Казына» финансового и реального секторов экономики и аудиторский обзор отдельной полугодовой финансовой отчетности за 2016 год;
- проверку годовой финансовой отчетности за 2017 год, аудит пакетов годовой финансовой отчетности представляемой в системе SAP BPS – Пакете отчетности дочерних организаций АО «Самрук-Казына» финансового и реального секторов экономики и аудиторский обзор отдельной полугодовой финансовой отчетности за 2017 год;
- проверку годовой финансовой отчетности за 2018 год, аудит пакетов годовой финансовой отчетности представляемой в системе SAP BPS – Пакете отчетности дочерних организаций АО «Самрук-Казына» финансового и реального секторов экономики и аудиторский обзор отдельной полугодовой финансовой отчетности за 2018 год.
Сумма закупки составляет:
за 2016 год – 3 920 000 (три миллиона девятьсот двадцать тысяч) тенге с учетом НДС;
за 2017 год –3 920 000 (три миллиона девятьсот двадцать тысяч) тенге с учетом НДС;
за 2018 год –3 920 000 (три миллиона девятьсот двадцать тысяч) тенге с учетом НДС.
Электронную копию Запроса на участие в процедуре выбора аудиторской организации уполномоченные представители потенциальных участников могут получить по адресу: г.Актобе, Авиагородок, в рабочие дни с 08:00 до 17:00 часов.
Запрос на участие в процедуре выбора аудиторской организации будет представлен потенциальным участникам, по их официальному запросу.
Срок и место предоставления заявок на участия в процедуре выбора аудиторской организации: с «13» мая 2016 года по «11» июня 2016 года, г.Актобе, Авиагородок, в рабочие дни с 08:00 до 17:00 часов

Аудиторлық ұйымды таңдау процедурасын өткiзу туралы хабарландыру

«Актобе халықаралық әуежайы» АҚ «Самрұқ-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры акционерлік қоғамы» және дауыс беруші акцияларының (қатысу үлесі) елу және одан да астам пайызы тікелей немесе жанама түрде «Самұрық-Қазына» акционерлік қоғамына тиесілі меншіктік немесе басқаруға сенімді құқығы бар ұйымдар үшін аудиторлық ұйымды таңдау туралы тәртіпке сәйкес аудиторлық ұйымды таңдау үдерісін өткізетінін хабарлайды.
«Актобе халықаралық әуежайы» АҚ мына мекенжай бойынша орналасқан: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Аудиторлық қызметтер бухгалтерлік есепті, қаржылық-шаруашылық қызметті уақтылы тексеру және 2016-2018 жылдардағы төленген шығындардың дұрыстығын растау үшін қажет және т.б., оған мыналар енеді:
- 2016 жылғы жылдық қаржылық есепті тексеру, экономиканың қаржылық және шынайы секторларының «Самрұқ-Қазына» АҚ еншілес ұйымдар есебінің пакетінде - SAP BPS жүйесінде ұсынылатын жылдық қаржылық есеп пакеттерінің аудиті және 2016 жылғы жекелеген жартыжылдық қаржылық есепті аудиторлық шолу;
- 2017 жылғы жылдық қаржылық есепті тексеру, экономиканың қаржылық және шынайы секторларының «Самрұқ-Қазына» АҚ еншілес ұйымдар есебінің пакетінде - SAP BPS жүйесінде ұсынылатын жылдық қаржылық есеп пакеттерінің аудиті және 2017 жылғы жекелеген жартыжылдық қаржылық есепті аудиторлық шолу;
- 2018 жылғы жылдық қаржылық есепті тексеру, экономиканың қаржылық және шынайы секторларының «Самрұқ-Қазына» АҚ еншілес ұйымдар есебінің пакетінде - SAP BPS жүйесінде ұсынылатын жылдық қаржылық есеп пакеттерінің аудиті және 2018 жылғы жекелеген жартыжылдық қаржылық есепті аудиторлық шолу.
Сатып алу сомасы құрайды:
2016 жылға – ҚҚС қоса алғанда 3 920 000 (үш миллион мың) теңге;
2017 жылға – ҚҚС қоса алғанда 3 920 000 (үш миллион мың) теңге;
2018 жылға – ҚҚС қоса алғанда 3 920 000 (үш миллион мың) теңге.
Әлеуетті қатысушылардың уәкiлеттi өкiлдеріне аудиторлық ұйымды таңдау процедурасына қатысуға сұрау салудың электрондық көшiрмесiн мына мекенжай бойынша: Актобе қаласы, Авиагородок, жұмыс күндерi сағат 8-00-ден 17-00-ге дейiн алуға болады.
Аудиторлық ұйымды таңдау процедурасына қатысу сұрау салу әлеуетті қатысушылардың ресми сұрауы бойынша беріледі.
Аудиторлық ұйымның іріктеу тәртібі қатысуға өтінімдерді күні мен орны: «13» мамыр 2016 жылы «11» маусымда 2016 жылғы, Ақтөбе, Авиагородок, 08:00 ден 17:00 сағатқа дейін жұмыс күндері.a

Контакты

Галерея

Обратная связь

  Mail is not sent.   Your email has been sent.
Top